Privacy

Damoves.nl neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken, bewaren en gebruiken. Wij hebben een privacy reglement opgesteld (hierna te noemen: “Privacy Reglement”), waarvan u de inhoud hieronder kunt lezen. Wij raden u aan dit aandachtig door te nemen.

Downloads

AVG voor de ouders van Damoves leerlingen

Privacy Reglement

Wie is en wat doet Damoves.nl?

Damoves.nl verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens (hierna te noemen: “Persoonsgegevens”), zodat wij u kunnen adviseren en begeleiden op het gebied van dansen, dansschool, dans training, dansles en alles wat verder met dansen te maken heeft. Uw gegevens kunnen, uit hoofde van onze diensten, intern gekoppeld worden aan één of meerdere instrumenten. Deze diensten, waaronder begrepen onze website(s), worden hierna “Dienst” genoemd. Damoves.nl, Damoves en Damoves Peuter- en Kleuterdans zijn handelsnamen. De merken, de handelsnamen en overige activa van Damoves.nl, waaronder de databases, zijn gelicenseerd aan DMVS.Amsterdam B.V., gevestigd te 1072 NG, Amsterdam, Eerste Jan Steenstraat 103 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74453866.

Welke informatie wordt door Damoves.nl verzameld en verwerkt?

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die Damoves.nl aanbiedt, moet u een persoonlijk profiel aanmaken of maken wij een profiel voor u aan. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel moet u een aantal Persoonsgegevens verstrekken. Nadat u deze gegevens hebt verstrekt wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die u hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel. U kunt uw gegevens op ieder moment passiveren of door ons laten verwijderen.

Automatisch gegenereerde informatie

Damoves.nl verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de Dienst en onze websites. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (het nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en “cookies”. Voor zover Damoves.nl deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Damoves.nl ze?

Ter uitvoering van de Dienst maakt Damoves.nl gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server terug wordt gestuurd. Deze kleine bestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc, door u aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop u bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat, naast u IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun u het beste uw browser instructies of de help functie van uw browser raadplegen. Als u wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat.

Google Analytics

De websites van Damoves.nl maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website(s) te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar- en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit(en) en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in u browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website(s), onze Dienst kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor welke doeleinden zal Damoves.nl gegevens over u gebruiken?

  • Om de Dienst aan u te verlenen;
  • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Damoves.nl;
  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
  • Om u informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
  • Om de Dienst aan te passen en te verbeteren.

Damoves.nl gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website(s) en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Er worden geen Persoonsgegevens verstrekt.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal Damoves.nl uw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, ook niet voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Damoves.nl kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan u en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Tenslotte kan Damoves.nl uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Op welke wijze beschermt Damoves.nl uw Persoonsgegevens?

Damoves.nl zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Nederlandse wet verwerken. Damoves.nl vereist dat u de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat. Damoves.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Damoves.nl zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk, waarbij Damoves.nl streeft naar constructieve, langdurige relatie. U kunt uw gegevens echter op ieder moment passiveren of door ons laten verwijderen.

Doorgifte buiten de EU

Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurt een dergelijke doorgifte uitsluitend indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, of, indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of afspraken tussen u en Damoves.nl, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geeft u actief toestemming om de gegevens, binnen dit kader, buiten de Europese Unie door te geven.

Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de eigenaresse van Damoves.nl worden overgedragen aan een derde partij of dat Damoves.nl fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Ingeval van overdrachten gelden eensluidende condities. Indien de condities echter onverhoopt in uw nadeel wijzigen, wordt eerst uw toestemming gevraagd. U kunt uw gegevens dan desgewenst passiveren of door ons laten verwijderen.

Inzage in en corrigeren van uw Gegevens

U kunt te allen tijde (de verwerking van) uw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. U zult daarvoor via onze website(s) in moeten loggen op uw eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd. Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in uw profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld een IP-adres, kunt u zich altijd en met redelijke tussenpozen tot Damoves.nl wenden met het verzoek u mede te delen of uw Persoonsgegevens worden verwerkt. Damoves.nl deelt u schriftelijk binnen vier weken mede of uw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kunt u Damoves.nl verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Damoves.nl deelt u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre zij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt uiteraard zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als uw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om uw gegevens uit hun systemen te verwijderen. U zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Wanneer u niet langer of juist wel informatie van Damoves.nl of van derden wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeuren wijzigen door in te loggen op u profiel en uw instellingen te wijzigen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Damoves.nl?

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.damoves.nl en andere door Damoves.nl gebruikte websites zijn verkregen. Op de website(s) kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Damoves.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Mogen minderjarigen gebruik maken van Damoves.nl?

Damoves.nl is in beginsel bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien u jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag u geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Damoves.nl er van uit dat u inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kunt u altijd contact met ons opnemen.